Privacy and cookie statement

Privacy Policy

Easy Living hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Easy Living houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Easy Living zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Easy Living verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Administratieve doeleinde;

-          Communicatie over de opdracht;

-          Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Easy Living de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Adres

-          Telefoonnummer;

-          E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Easy Living opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst. Daarna voor de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. De aankoop bon van uw order wordt wel zonder einddatum bewaart voor eventuele servicevragen na aankoop. Op deze manier kan Easy Living ook na lange tijd nog terugvinden welk product u bij ons heeft gekocht en u het beste adviseren n.a.v. uw servicevraag.

Easy Living en Social media

Easy Living is te volgen via Facebook, Instagram en YouTube.

Wij gebruiken deze kanalen om je op de hoogte te houden van nieuws en ontwikkelingen binnen ons bedrijf en omtrent onze producten Als je ervoor kiest om ons te volgen dan zijn de voorwaarden, privacy en cookieverklaringen van de desbetreffende social media platforms van toepassing. Easy Living raadt je aan om die zorgvuldig te lezen. Er zijn geen voorwaarden vanuit Easy Living hieruit verbonden.

Als je via social media een vraag aan ons stelt, dan bewaren we dat bericht en je accountnaam, zodat wij op je bericht kunnen reageren. Wij bewaren de ontvangen gegevens zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld.

Op onze website en op social media zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op de sociale netwerken Facebook, Twitter, Pinterest, maar ook via de e-mail en WhatsApp. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de kanalen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van de desbetreffende kanalen om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Easy Living maakt gebruik van de advertentiemogelijkheden van social media platforms. We tonen je advertenties op basis van de gegevens die het social media platform met jouw toestemming verzamelt. Welke gegevens social media platform van jou verzamelen, heeft Easy Living geen invloed op. Dit staat in de voorwaarden van het platform vermeld en is vaak te beheren in de instellingen van jouw social media profiel.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij werken met derden samen voor de bezorging van uw product. Onze bezorgpartner moet tenslotte je bestelling kunnen bezorgen op het juiste adres en daarover contact met je kunnen opnemen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Easy Living

Middenweg 109-113a

1098 AH Amsterdam

020-6631161

info@slaapbanken.nl